Δημόσια διαβούλευση για την κατασκευή και λειτουργία τερματικού σταθμού αποθήκευσης πίσσας ασφάλτου