Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών υπαλλήλου γενικών καθηκόντων

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί, ενημερώνει ότι έχει προκηρυχτεί διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών υπαλλήλου γενικών καθηκόντων.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού, Θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.eprocurement.gov.cy

Οι Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του χώρου του διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (https://www.eprocurement.gov.cy)

Τηλ. Επικοινωνίας: 24333030 / 99639169